Στελιος Φαϊτακης

elen

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘEΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης ρυθμίζουν όλες τις συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ του Στυλιανού Φαϊτάκη (εφεξής ο «Πωλητής») και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου (εφεξής ο «Αγοραστής»), που έχει στην κατοχή του είτε το Πιστοποιητικό Γνησιότητας έκδοσης του Πωλητή, είτε το Πωλητήριο Πωλητής. Παρακαλείστε να διαβάσετε τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης (εφεξής οι «Όροι»), και να προβείτε στην την αγορά σας, μόνο εάν επιθυμείτε να δεσμευτείτε από αυτούς. Σε περίπτωση που επιθυμείτε διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις στους Όρους, παρακαλώ επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση steliosfaitakis@gmail.com.

1.Σκοπός και Αποτελέσματα

1.1. Οι όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία των μερών (εφεξής η «Συμφωνία») σε σχέση με την πώληση και την αγορά του έργου (ή των έργων) τέχνης (εφεξής το «Έργο»), όπως αυτό (ή αυτά) προσδιορίζεται (ή προσδιορίζονται) από το Πωλητήριο για την τιμή που αναφέρεται στο Πωλητήριο (ως συμφωνηθείσα τιμή πώλησης του Έργου στον Αγοραστή) («Συνολική τιμή αγοράς»). Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, τα Μέρη συμφωνούν ότι δεν ισχύουν άλλοι όροι, είτε ρητώς ή σιωπηρώς διατυπωθέντες.

1.2. Όλες οι πωλήσεις των Έργων από τον πωλητή υπόκεινται στους παρόντες όρους. Δίχως τούτο να περιορίζει τους δυνατούς τρόπους εφαρμογής των όρων αυτών, η αποδοχή των όρων αυτών αποδεικνύεται:

  • με την υπογραφή σας ή εκείνη του πράκτορά σας στο Πωλητήριο, ή
  • με πλήρη ή μερική καταβολή της Συνολικής Τιμής Αγοράς, ή
  • με οποιαδήποτε άλλη ένδειξη ή συμπεριφορά που δηλώνει την αποδοχή των όρων αυτών από εσάς ή/και τον πράκτορά σας (π.χ. η από εσάς ή τον πράκτορά σας αποδοχή της πρότασης του Πωλητή περί πώλησης του Έργου, η οποία πρόταση υπόκειται πάντοτε σε αυτούς τους όρους), ή
  • από την κατοχή του πιστοποιητικού γνησιότητας που έχει εκδοθεί από τον Πωλητή σε σχέση με το Έργο. Η κατοχή του σχετικού πιστοποιητικού θα θεωρείται ως αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

1.3. Η Συνολική Τιμή Αγοράς καταβάλλεται από τον Αγοραστή στον Πωλητή με εφάπαξ καταβολή. Η καταβολή σε δόσεις επιτρέπεται μόνο υπό την αίρεση ειδικής γραπτής συμφωνίας.

1.4. Απόδειξη καταβολής: Η καταβολή της Συνολικής Τιμής Αγοράς αποδεικνύεται:

  • Σε περίπτωση καταβολής της Συνολικής Τιμής Αγοράς δια τραπεζικού εμβάσματος, μέσω της γραπτής επιβεβαίωσης από την μεταβιβάζουσα τράπεζα, η οποία θα πιστοποιεί τη μεταφορά της Συνολικής Τιμής Αγοράς στον τραπεζικό λογαριασμό του Πωλητή, η οποία θα αποτελεί πλήρη απόδειξη καταβολής της Συνολικής Τιμής Αγοράς σχετικά με το συγκεκριμένο Έργο, ή
  • Στην περίπτωση πληρωμής σε μετρητά, μέσω της έκδοσης από τον Πωλητή του σχετικού υπογεγραμμένου Πωλητηρίου που αφορά το συγκεκριμένο Έργο.

1.5. Η κυριότητα επί του υλικού φορέα του Έργου μεταβιβάζεται στον Αγοραστή μόνο μετά την παραλαβή της Απόδειξης Πληρωμής («Ολοκλήρωση»).

2. Πνευματικά Δικαιώματα – Συντήρηση – Παροχή Πληροφοριών

Πνευματική Ιδιοκτησία:

2.1. Το Έργο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Πωλητή. Για την αποφυγή αμφιβολιών, δια της πώλησης δεν μεταβιβάζεται, δεν εκχωρείται ή/και δεν χορηγείται άδεια χρήσης στον Αγοραστή για κανένα πνευματικό δικαίωμα ή άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατά την περίοδο κατά την οποία το Έργο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα πνευματικά δικαιώματα παραμένουν στον Πωλητή (ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί αυτό το δικαίωμα). Ο Αγοραστής αγοράζει τον υλικό φορέα του Έργου, αλλά όχι το δικαίωμα να παράγει αντίγραφα του Έργου (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών αυτού) για δημοσίευση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη / εκμετάλλευση, η οποία ρυθμίζεται από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας.

2.2. Ο Αγοραστής οφείλει να σέβεται και να προστατεύει τα ηθικά δικαιώματα του Πωλητή επί του Έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις  του εφαρμοστέου δικαίου. Ειδικότερα, ο Αγοραστής:

• θα διασφαλίζει ανά πάσα στιγμή τη δέουσα μνεία του Πωλητή ως δημιουργού του Έργου σε όλες τις παρουσιάσεις του Έργου προς το κοινό, λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα του Πωλητή για αναγνώριση της πατρότητάς του επί του Έργου,

• θα μεριμνά ώστε να μη λάβει χώρα καμία παραμόρφωση, περικοπή ή τροποποίηση επί του Έργου θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη του με οποιονδήποτε τρόπο προσβολή της ακεραιότητάς του και

• θα εξασφαλίζει ότι ο Πωλητής, ως δημιουργός, θα έχει δικαίωμα προσπέλασης στο έργο του, η οποία προσπέλαση θα πραγματοποιείται κατά τρόπο που προκαλεί τη μικρότερη επιβάρυνση του Πωλητή.

2.3.Συντήρηση του υλικού φορέα του Έργου: Ο Αγοραστής συμφωνεί ότι για να διατηρήσει τον υλικό φορέα του έργου στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, σε περίπτωση που χρειάζεται κάποια επισκευή, θα συμβουλευτεί τον Πωλητή σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν την επισκευή του και συμφωνεί να αναλάβει όλα τα έξοδα συντήρησης.

2.4. Πληροφορίες: Ο Αγοραστής συμφωνεί να παράσχει στον Πωλητή ανά πάσα στιγμή στο μέλλον, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, βασικές πληροφορίες σχετικά με τη θέση του υλικού φορέα του Έργου, δηλαδή πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του ιδιοκτήτη του Έργου (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που ο υλικός φορέας έχει μεταβιβαστεί/παραχωρηθεί σε τρίτο πρόσωπο), καθώς και εάν το Έργο παρουσιάζεται στο κοινό ή διατηρείται σε αποθηκευτικό χώρο. Αυτή η παροχή πληροφοριών θα έχει αμιγώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί από τον Αγοραστή ως έγκριση από τον Πωλητή οποιασδήποτε άδειας χρήσης του Έργου.

3. Λοιποί Όροι

3.1 Προώθηση του Έργου: Προκειμένου να προωθηθεί το Έργο και να υποστηριχθεί η ευρύτερη δυνατή διάδοσή του, ο Πωλητής μπορεί να προτείνει την έκθεση ή άλλη δημόσια προβολή του Έργου από οποιοδήποτε τρίτο μέρος π.χ. με τη μορφή μακροπρόθεσμου ή βραχυπρόθεσμου δανείου. Σε αυτή την περίπτωση, ο αγοραστής θα εγκρίνει οποιοδήποτε τέτοιο δάνειο του Έργου, εφόσον η χρήση αυτή είναι εφικτή και δεν προκαλεί  πρόβλημα σε αυτόν.

3.2 Καμία παραίτηση: Τα δικαιώματα και οι αξιώσεις του κάθε συμβαλλόμενου μέρους της, ελλείψει ρητής αντίθετης πρόβλεψης στην παρούσα,  δεν παραβλάπτουν τα προβλεπόμενα στην παρούσα λοιπά δικαιώματα και αξιώσεις αυτού. Οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ των Μερών ή οποιαδήποτε καθυστέρηση ή παράλειψη ή περίοδος ή μερική άσκηση εκ μέρους των Μερών οποιουδήποτε από τα δικαιώματα ή τις αξιώσεις που απορρέουν από την παρούσα, δεν λογίζεται ως παραίτηση από οποιαδήποτε δικαιώματα ή αξιώσεις και δεν παραβλάπτει το δικαίωμα πλήρους άσκησης αυτού του δικαιώματος ή της αξίωσης από το Μέρος, το οποίο έχει τη διακριτική ευχέρεια άσκησης ή μη άσκησης του δικαιώματος ή της αξίωσης.

3.3 Διαχωρισμός: Κάθε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας είναι διαχωρίσιμη και διακριτή από τις άλλες και, αν οποιαδήποτε στιγμή, οποιοσδήποτε όρος ή διάταξη της παρούσας Συμφωνίας κριθεί άκυρος, παράνομος ή μη εκτελεστός για οποιοδήποτε Λόγο, τα Μέρη θα προσπαθήσουν καλόπιστα να συμφωνήσουν έναν εναλλακτικό όρο ή μια διάταξη που έχει το ίδιο ή ισοδύναμο νόημα ή αποτέλεσμα. Το κύρος, η νομιμότητα και ο δεσμευτικός χαρακτήρας των υπόλοιπων διατάξεων δεν επηρεάζεται ή/και δεν παραβλάπτεται με κανένα τρόπο.

3.4 Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι η παρούσα συμφωνία είναι ισχυρή, έγκυρη και αναμφισβήτητη και έτσι παραιτούνται από όλα τα δικαιώματά τους για ακύρωση της παρούσας συμφωνίας για τυπικούς ή άλλους λόγους.

3.5 Τα συμβαλλόμενα μέρη συνάπτουν τη συμφωνία αυτή ως ανεξάρτητοι επαγγελματίες. Αναγνωρίζεται ρητώς και ανεπιφύλακτα από τα μέρη ότι η παρούσα συμφωνία δεν δημιουργεί κανένα νομικό δεσμό εξάρτησης μεταξύ τους. Επιπλέον, καμία από τις ρήτρες της παρούσας Συμφωνίας δεν δημιουργεί ή μπορεί να θεωρηθεί ότι δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής συμφωνία πρακτορείας, διαχείρισης, άμεσης ή έμμεσης εκπροσώπησης ή αδιαίρετο κοινό δικαίωμα, ή σχέση μεσιτείας, μίσθωση εργασίας, σύμβαση εργασίας και γενικά οποιοδήποτε άλλο είδος συμβατικής σχέσης εκτός από την περιγραφόμενη με την παρούσα.

4. Δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο δίκαιο

4.1 Η παρούσα Συμφωνία διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό Δίκαιο.

4.2 Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ζητήματος ως προς την ύπαρξη, ισχύ ή την καταγγελία-λύση της, τα δικαστήρια των Αθηνών έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα να επιλύσουν κάθε διαφορά που ανέκυψε λόγω ή επ’ αφορμή της παρούσας.